Zaklada Slagalica

Najčešća pitanja i odgovori - u području prevencije nasilja za 2017. godinu

Datum objave: 19.05.2017. 14:16:16

Najčešća pitanja i odgovori vezani za Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini:

1. Je li kod prijave projekata, gdje su ciljana skupina djeca i mladi srednjih i osnovnih škola koji su ujedno partneri na projektu, potrebna suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te mišljenje AZOO-a?

Za prijavu projekta na Poziv za prijavu projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima nije potrebna prethodna suglasnost/mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.

2. Je li tiskanje knjiga/priručnika prihvatljiva aktivnost projekta?

Za financiranje nisu prihvatljivi projekti čije se aktivnosti temelje na tiskanju knjige, odnosno projekti čiji je glavni cilj i dominantna aktivnost tiskanje knjiga, brošura, priručnika.. Međutim, ukoliko se radi o tiskanju knjige u manjoj nakladi, te je to jedna od sporednih aktivnosti projekta koja će samo pridonijeti kvalitetnijem i boljem ostvarenju planiranih ciljeva i rezultata projekta, onda je tiskanje knjige prihvatljiv trošak i aktivnost projekta.

3. Koji je prihvatljiv iznos naknade za izvoditelje projekta? Da li osoba može biti angažirana putem ugovora o djelu ako je već zaposlena putem ugovora o radu?

Sukladno Uputama za prijavitelje, visina naknade i plaće izvoditelja određuje se ovisno o stručnoj spremi osoba, te opsegu aktivnosti kojeg izvoditelji obavljaju u okviru projekta. Osoba koja je već zaposlena putem ugovora o radu, može se prijaviti i kao izvoditelj aktivnosti projekta putem ugovora o djelu, ukoliko to ne ometa njegov/njen redovan rad, odnosno ako poslove projekta ne obavlja u vrijeme svog radnog vremena niti je za iste već plaćen/-a putem ugovora o radu. Navedeno je potrebno naznačiti prilikom prijave projekta u Obrascu proračuna, vodeći pritom računa o tome hoće li uključivanje takvog izvoditelja utjecati na kvalitetu provedbe projekta.

4. Treba li udruga (prijavitelj) prilikom prijave, u sklopu natječajne dokumentacije, dostaviti i Strateški plan djelovanja udruge?

Dana 27. travnja 2017. godine izmijenila se natječajna dokumentacija u dijelu koji se odnosi na prijavu projekta na Poziv, a sukladno kojoj prijavitelj nije dužan dostaviti Strateški plan i program već samo Financijski plan i program udruge za 2017. godinu. Navedene izmjene navedene su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na web stranicama Ministarstva i u sustavu Financijske potpore.

5. Za koga je potrebno dostaviti Obrazac B7 – Obrazac Izjave izvoditelja aktivnosti? Tko ga potpisuje?

Obrazac B7 potrebno je dostaviti za sve izvoditelje projekta, odnosno sve one koje udruga (prijavitelj) navodi u Opisnom obrascu kao izvoditelje aktivnosti. U slučaju iznimno velikog broja izvoditelja, Obrazac B7 dostavlja se samo za izvoditelje dominantnih aktivnosti projekta. Obrazac B7 potpisuje sam izvoditelj (ili osoba ovlaštena za zastupanje izvoditelja ako je izvoditelj pravna osoba), kao dokaz/suglasnost da je upoznata sa samim projektom, te je voljna u njemu sudjelovati u slučaju odobravanja financijske potpore.

6. Može li udruga jednim projektom obuhvatiti više prioritetnih područja natječaja?

Moguće je odabrati samo jedno Prioritetno područje natječaja, odnosno ono na koje se odnosi veći dio planiranih aktivnosti projekta.

7. Može li jedna organizacija istodobno biti prijavitelj jednog projekta te partner na drugom projektu?

Sukladno Uputama za prijavitelje, udruga može istovremeno biti prijavitelj jednog projekta i partner u drugom projektu. Pritom treba voditi računa da pojedina udruga može biti prijavitelj za najviše dva projekta u ovom Pozivu.

8. Na adresu koje regionalne zaklade je potrebno poslati dokument za verifikaciju, obzirom da se u Uputama za prijavitelje na jednom mjestu navodi da se dokument šalje sukladno adresi sjedišta Udruge prijavitelja a na drugom da se dokument šalje onoj zakladi gdje se provodi većina planiranih aktivnosti projekta?

Dokument za verifikaciju najbolje bi bilo poslati na adresu one regionalne zaklade gdje se planira provoditi veći dio aktivnosti.

Međutim, ukoliko navedeni dokument pošaljete na adresu regionalne zaklade sukladno sjedištu prijavitelja, prijava će također biti ispravna. Dakle, obje opcije su ispravne, potrebno je odlučiti se za jednu od njih.