Zaklada Slagalica

TACSO priručnici za organizacije civilnog društva [link]

Datum objave: 24.06.2013. 13:24:35

TACSO projekt (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) je financiran sredstvima EU, a provodi ga konzorcij partnera sa SIPU International na čelu. TACSO ima nacionalne urede u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj, a Regionalni ured je smješten u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.

Osnovni cilj projekta je pružanje tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (OCD-a) radi povećanja njihovih kapaciteta i osnaživanja njihove uloge u participativnoj demokraciji.

Važnu komponentu TACSO projekta predstavlja razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u određenim ključnim područjima, uz pomoć novih saznanja o suvremenim metodologijama i tehnikama te kroz razmjenu praktičnih znanja i iskustava.

Tijekom proljeća 2010. godine TACSO je održao pet regionalnih programa obuke. Po uspješnom završetku tih programa te u namjeri da još više osnaži kapacitete OCD-a, TACSO je odlučio pripremiti pet priručnika:

  • Prikupljanje sredstava i pristup fondovima EU-a
  • Menadžment za organizacije civilnog društva
  • Razvoj i upravljanje projektima financiranim sredstvima EU-a
  • Zagovaranje i lobiranje u svrhu društvenih promjena
  • Sudjelovanje građana i građanki u procesima donošenja odluka

Namjera je ovih priručnika da posluže kao izvor informacija i pomoćni materijal i za OCD-e i za voditelj/ic/e obuke o navedenim temama.

Od sada i na našim stranicama možete pročitati/pregledati/preuzeti navedene priručnike: TACSO priručnici

Zahvaljujemo se timu TACSO ureda Hrvatska na ustupljenim materijalima!